Adres: Çakmak Mahallesi İkbal Caddesi Pamuk Sokak . KaçkarPark Plaza No:12-16 Kat:2 Daire:7 Ümraniye İstanbul”

Telefon: +90 (216) 606 39 50

E-mail: suatsevim@dhkyapi.com